Bij een eerste gesprek van maximum één uur, waarbij de cliënt een mondeling advies wordt verleend, en er meteen precieze inlichtingen worden verschaft omtrent de aanpak van het probleem (door verdere adviesverlening, onderhandeling en/of bemiddeling, opstellen van contracten, procedures voor de rechtbank of arbitrage), wordt een forfaitair basistarief aangerekend (thans 65,00 € inclusief btw). 

Er worden dan meteen ook concrete afspraken gemaakt over de begroting van het ereloon en de kosten voor de eventueel verder te ondernemen stappen.

 

Voor het ereloon wordt een uurtarief gehanteerd.  Er kan ook een waardetarief worden overeengekomen. 

Het uurtarief wordt mede bepaald door de aard van de zaak, de urgentie, de waarde van het geschil en de specialisatie.

 

Er worden steeds voorschotten op het ereloon betaald. Op eerste aanzoek worden tussentijdse afrekeningen opgesteld.

 

Kosten worden afzonderlijk aangerekend.  Er zijn de kantooronkosten, de verplaatsingsonkosten en de bijzondere kosten.  Voor de normale kantooronkosten wordt een forfaitair tarief gehanteerd, gekoppeld aan het aantal uitgaande pagina’s of e-mails.  De verplaatsingskosten worden per kilometer begroot.  De bijzondere kosten, zoals deze van de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, een vertaler of tolk, de opzoekings- en de griffiekosten, de getuigschriften, e.d.m. worden apart aangerekend.

 

De aansprakelijkheid is beperkt tot de basiswaarborg van de beroepsaansprakelijkheidspolis van de Orde van de Advocaten van Antwerpen afgesloten bij Amlin Europe NV (thans 2.500.000 €).